Wednesday, November 30, 2022

Tech Mahindra വിളിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ജോലികൾ

Date:

ടെക്ക് മഹീന്ദ്രയെ കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കാർ വ്യവയസിയായ മഹിന്ദ്ര കമ്പനിയുടെ ടെക്‌നോളജി ഡിവിഷനാണ് ടെക്ക് മഹിന്ദ്ര. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും കൂടിയാണത്. ടെക്ക് മഹിന്ദ്ര വണ്ടികളുടെ മാത്രമല്ല, എന്നാൽ ടെക്‌നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് മേഖലയിലെ പല ഇടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥപനമായാണ്.

ടെക്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ ഒഴിവുകൾ ചിലവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകുന്നത്.

താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, ഓരോ ജോലിയുടെയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ലിങ്ക് തുറന്നു, കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നേരിട്ട് അപേക്ഷകൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. (Tech Mahindra Latest Vacancies)

Also Read : പല കാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സംഗീതം ആസ്വദിക്കാം

അപേക്ഷിക്കാൻ ഫീസുകളോ മറ്റു ചാർജുകളോ ഇല്ല. ഓൺലൈനായി മാത്രമാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരുടെ സഹായം തേടുക.

Job Vacancies – Tech Mahindra

1. Project Lead (പ്രോജക്റ്റ് ലീഡ്)

Skill Set: CATIA Part Modeling Basics

Expiry Date: 31/01/2023

Location: BENGALURU

Job description : To ensure successful initiation, planning, execution, control and completion of a small or a less complex project through monitoring, tracking and analyzing project control metrics. Lead project development, production support and maintenance activities. Ensure timesheets and invoicing processes are completed on or before the deadline. Lead the customer interface for the project on an everyday basis, proactively addressing any issues before they are escalated. Create functional and technical specification documents. Track open tickets/ incidents in queue and allocate tickets to resources and ensure that the tickets are closed within the deadlines. Ensure analysts adhere to SLA¿s/KPI¿s/OLA¿s. Ensure that all in the delivery team, including self, are constantly thinking of ways to do things faster, better or in an economic manner. Assist Project Manager in Risk Management and participate in quality reviews and implement quality norms. Lead and ensure project complies with Software Quality Processes and is adhering to the defined timelines. Draft initial charter and project plan, create and review functional and technical specification documents. Monitor, track and analyse project control metrics. Review and consolidate project (over all the modules) status reports and lead and perform all activities related to maintaining successful knowledge management including re usage, accuracy and efficiency. Serve as the single point of contact for the team to the project stakeholders. Promote team work, motivate, mentor and develop subordinates. Provide application production support as per process/RACI (Responsible, Accountable, Consulted and Informed) Matrix. (Tech Mahindra Latest Vacancies)

അപേക്ഷിക്കാൻ : Apply Here

2. Associate-Technical Support

Skill Set: COMMUNICATING AND PRESENTING , COMMUNICATION SKILLS ( VERBAL , WRITTEN ), FIELD WORK, NAVIGATOR.

No of Openings: 69

Job Expiry Date: 16/11/2022

Location: HYDERABAD

Job Description : Provide guidance to the Driver, on the directions of the drive Drop pins as needed on the CMS, based on trainings received Be responsible for overseeing the Camera, its maintenance, packing, unpacking, mounting, unmounting etc. Understand basic technology devices such as Tabs/smart phones etc should be capable of performing the physical requirements of their work under this SOW, including but not limited to, lifting equipment from floor to overhead with the assistance of an additional Field Operation Staff. Understand basic technology devices such as Tabs/smart phones etc should be capable of performing the physical requirements of their work under this SOW, including but not limited to, lifting equipment from floor to overhead with the assistance of an additional Field Operation Staff. Complete daily checks on the vehicle and equipment and notify manager of any issues. Operate carefully especially with the regards to the equipment on the vehicle, such as knowledge of the height of the vehicle with the equipment, being mindful of low- hanging objects such as trees. Complete daily checks on the vehicle and equipment and notify manager of any issues. Operate carefully especially with the regards to the equipment on the vehicle, such as knowledge of the height of the vehicle with the equipment, being mindful of low- hanging objects such as trees. Operate and monitor the sensor equipment on a daily basis in the mapping vehicle. Use navigation software and other applications as instructed to follow routes. Consideration to the equipment and functionality of it is mandatory. Troubleshoot equipment issues. Upload the Data to the Tech M cloud, when required.

അപേക്ഷിക്കാൻ : Apply here

3. Software Engineer

Skill Set: HTML5 & CSS3

No of Openings: 1

Job Expiry Date: 20/04/2023

Location: PUNE

Job Description : To design, develop and implement software applications and systems based on user¿s needs. Understand and analyse the technical specifications and suggest code optimization ideas. Fill timesheets and complete invoicing process on or before the deadline. Interact with customers on need basis and flag any requirements or issues raised by the customer to seniors in the team. Develop software code as per specifications, by understanding customer requirements. Track open tickets/ incidents in queue and allocate tickets to resources. Constantly review if there is a better way of doing things, which may help with economizing time or money or deliver better to the customer. Adhere to quality process ¿ update the defect logs, test scripts, and comply with quality processes and timelines. Perform self code reviews as per standards. Develop project consolidated status reports and perform all activities related to re usage, accuracy and efficiency. Work alongside others, delivering own goals, and supporting team members in meeting theirs, thereby contributing to the overall satisfaction of the team. Provide application production support as per process/RACI (Responsible, Accountable, Consulted and Informed) Matrix.

അപേക്ഷിക്കാൻ : Apply Here

Summary : Tech Mahindra Latest Vacancies

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

സെയിലിൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (SAIL) മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്...

ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രോഗ്രാമർ

കേരള ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ,...

സി-ഡിറ്റിൽ ഓൺലൈൻ ജോലി

സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി (C-DIT)...

നേവി അഗ്നിവീർ; 1400 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിപഥ് സ്കീം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ 1400 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള നിയമനം...

എസ് എസ് സി കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ്...

ടൂറിസം എക്കോ ലോഡ്ജിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്കോ ലോഡ്ജ് പദ്ധതിയിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

റെയിൽവേയിൽ 2500ലധികം ഒഴിവുകൾ

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (WCR) 2521 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

സിപിആർഐയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ

സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CPRI) 65 വേക്കൻസികളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള...

Brazil Fans Photo Frame – Free

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Vacancies at VISA

Visa Inc. is an American multinational financial services corporation...

Watch for free : Brazil VS Serbia Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Brazil VS Serbia Live

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Watch for free : Portugal VS Ghana Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Portugal vs Ghana live

 ഫാൻസിനായി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ Portugal Fans Photo Frame...

Watch for free : Uruguay vs South Korea live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Uruguay vs South Korea live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

Watch For Free : Switzerland vs Cameroon live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Switzerland vs Cameroon live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

ഒഎൻജിസിയിൽ അപ്രന്റീസ് നിയമനം

ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ONGC) 64 അപ്രന്റീസ്...

കാലിക്കറ്റ് എൻഐടിയിൽ അറ്റൻഡന്റ്

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് NIT Calicut അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക്...

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിൽ ഒഴിവുകൾ

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് സ്കീമിനു...

Sales officer at HDB

HDB Financial Services, a subsidiary company of HDFC Bank,...

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് (ITBP) കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ...

നാൽകോയിൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ

നാഷണൽ അലൂമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (NALCO) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ...

എസ്ബിഐയിൽ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ നിയമനം

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) വിവിധ മാനേജർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

FIFA World Cup Live Streaming

About FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football...

FIFA World Cup Free Live Streaming

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ നിയമനം

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി ഒഴിവുകൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ...

റെയിൽവേയിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ഒഴിവുകൾ

സെന്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (CRIS) ജൂനിയർ എൻജിനീയർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള...

Opportunities at ESAF

ESAF Small Finance Bank (formerly known as ESAF Microfinance...

ഹാൻഡ്‌ലൂം കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്

കേരള പി എസ് സി കേരള ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ്...

കാൺപൂർ ഐഐടിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂർ (IIT കാൺപൂർ) ഗ്രാജുവേറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള...

ടി എം സി യിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ (TMC) മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡേറ്റാ എൻട്രി...

Vacancies at Infosys

Infosys Limited is an Indian multinational information technology company...

Big Wings Group Vacancies

ബിഗ് വിങ്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു 200 ഓളം ഒഴിവുകൾ യുവതി...

സ്പെഷ്യൽ ലേഖനം – 2022 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആമുഖം നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കാൽപന്തുകളിയുടെ മാസ്മരിക ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ലോകകപ്പിലും...

2022 Qatar Football FIFA world cup timings in India

Group stages All the timings are given in Indian time...

ലൈൻമാൻ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ലൈൻമാൻ വേക്കൻസികളിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി നിയമനം നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ ഐടി പ്രൊഫഷണൽ

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം (Indian...

കെഎസ്ഇബിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ (KSEB) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ...

Job Vacancies at Muthoot Fincorp

Muthoot Microfin Limited (MML) is a part of the...

FUGRO Vacancies in Canada for Engineers

Fugro is the world’s leading Geo-data specialist, collecting and...

AM Honda Kerala Vacancies

ഹോണ്ടയിൽ വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ AM Honda is an authorized Honda 2...

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി തൊഴിൽമേള

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി മെഗാ ജോബ് ഫയർ 2022 നവംബർ 26ന്...

ആർസിസിയിൽ പുതിയ നിയമനം

റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ (RCC) ഫീൽഡ് വർക്കർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റഡി...

Opportunities at Intel

Intel Corporation is an American multinational corporation and technology...

Brunel Vacancies in India, Canada and USA

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

Brunel Vacancies in UAE, Kuwait and Qatar

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

ആർമിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ആർമി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗിക...

കെഎസ്ആർടിസി വിളിച്ച പുതിയ ഒഴിവുകൾ

അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രെയിനി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ,...