Friday, February 3, 2023

KIIFB യിൽ എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവ്

Date:

KIIFB Jobs Kerala Government

സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയർ – ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ് – KIIFB

കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട്‌ ബോർഡ്‌ (KIIFB)- യുടെ ESG ഡിവിഷനിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയർ – ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സിഎംഡി) യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായി കേരള സർക്കാർകേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് ആക്റ്റ്, 1999 (2000 ലെ നിയമം 4) പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഒരു നിയമാനുസൃത സ്ഥാപനമാണ് KIIFB എന്നത്.

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം 50,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ മുൻഗണനയുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുക എന്നതാണ് കിഫ്ബിയുടെ നിലവിലെ ഉത്തരവ്.  ഇതുവരെ 60,102.51 കോടി രൂപയുടെ 821 പദ്ധതികൾക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗതാഗതം (റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ജലപാതകൾ, ലൈറ്റ് മെട്രോ റെയിൽ), വൈദ്യുതി, ജലവിതരണം തുടങ്ങി എല്ലാ സുപ്രധാന മേഖലകളും ഈ പദ്ധതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

തസ്തികയുടെ പേരും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും 

 1.  സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയർഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 
 • സിവിൽ എഞ്ചിനീറിങ്ങിൽ ബാചിലേഴ്‌സ് ബിരുദം 

ട്രാൻസ്‌പോർറ്റേഷൻ /വാട്ടർ റിസോഴ്സ്സ് / എൻവൈറോണമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയവയിൽ അധിക വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ബിരുദാനന്ദര ബിരുദ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക്.

എക്സ്പീരിയൻസ് 

 • ഗതാഗത/ജല മേഖലയിൽ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർവ്വഹണത്തിലും 3-7 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം.
 • അധിക വെയിറ്റെജ് ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എക്സ്പോഷർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ വിഭാവനം ചെയ്യുക.
 • സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിന് പ്രോജക്ടുകൾ നൽകുന്നതിൽ അനുഭവപരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ.

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ. മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
  • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല.
  • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഗവ.  ഇന്ത്യയുടെ/ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ അംഗീകരിച്ച സർവകലാശാല/ സ്ഥാപനം/ ബോർഡിൽ നിന്നായിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയായി ഉദ്യോഗാർഥിക്കു സാധുവായ ബിരുദം/പിജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ പൂർത്തീകരണം വരെ സാധുവായ ഒരു വ്യക്തിഗത ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് വരെ സജീവമായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.
  • എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയങ്ങളും ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ ഇ-മെയിൽ ഐഡി വഴിയാണ് അറിയിക്കുക.
  • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ പൂരിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പൂരിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റവും സാധ്യമല്ല.
  • സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ/ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫിൽ കാണുന്നതുപോലെ അപേക്ഷയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേര് ശരിയായി എഴുതിയിരിക്കണം. 
  • എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉദ്യോഗാർഥിയെ അയോഗ്യനാക്കുന്നതാണ്.
  • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥി, വിഭാഗം, ജനനത്തീയതി, വിലാസം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി, യോഗ്യത, അനുഭവം മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു വേണം അപേക്ഷ അയക്കാൻ.
  • IREL (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ 
  • അയച്ചതിനു ശേഷം അപേക്ഷയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല.
  • വിശദാംശങ്ങളുടെ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തിടപാടുകളും സ്വീകരിക്കില്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പൂരിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപേക്ഷയിലെ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് CMD ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.
  • അപേക്ഷകൻ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കേറ്റിനൊപ്പം അപേക്ഷകന് തത്തുല്യ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, തത്തുല്യ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
  • ഒരു അപേക്ഷകൻ അവന്റെ/അവളുടെ അപേക്ഷയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു വിവരവും നിർബന്ധിതമായിരിക്കും. അപേക്ഷകൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ ഉദ്യോഗാർഥി വ്യക്തിപരമായി, അവൻ/അവൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ/സിവിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.
  • അപേക്ഷകർ അവൻ/അവൾ സൂചിപ്പിച്ച ഓരോ അനുഭവത്തിനും സാധുതയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ/നിലവിലെ അനുഭവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സത്യവാങ്മൂലം (ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര്, പദവിയും കാലാവധിയും ചുമതലയും ചുമതലകളും) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


വ്യോമസേനയിലേക്കുള്ള അഗ്നിപഥ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

 • പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരമായി നിയമന കത്തുകളുടെ പകർപ്പ്, ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പേസ്ലിപ്പുകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
 • റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കത്തിടപാടുകളോ വ്യക്തിപരമായ അന്വേഷണങ്ങളോ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല.
 • പോസ്റ്റിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിശ്ചിത തീയതികളിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച യോഗ്യതയും മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും അവൻ/അവൾ നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അപേക്ഷകൻ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
 • മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കാതെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ അപേക്ഷ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതാണ്.
 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ / അനുഭവങ്ങൾ / മറ്റ് അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവുകൾക്കായി വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം KIIFB/CMD-യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • അപേക്ഷകരുടെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയം മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും മാത്രമേ അറിയിപ്പുകൾ അയക്കുകയുള്ളു.
 • ആമസോൺ വിറ്റഴിക്കൽ ഓഫറുകൾ – ജൂൺ 24


 • മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ വിലാസം, എന്നിവയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അറിയിപ്പുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ എത്തില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ CMD അതിൽ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അയോഗ്യതയായിരിക്കും.

ജോലിയുടെ വിവരണം

 • അസിസ്റ്റ് സസ്‌റ്റൈനബിലിറ്റി ലീഡ് ഇഎസ്‌ജിയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
 • ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സുസ്ഥിര രൂപകൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗതാഗതം/ജല മേഖല സംവിധാനങ്ങളും അനുബന്ധ വശങ്ങളും മനസിലാക്കുക.
 • സുസ്ഥിരതാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ.
 • ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്ന, സാങ്കേതിക ഗവേഷണം നടത്തുക.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തീയതികൾ: ജൂൺ 15 (രാവിലെ 10:00) മുതൽ 29 ജൂൺ (5:00 pm)വരെ. (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ)

വിജ്ഞാപനം | അപേക്ഷ പോർട്ടൽ

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

National Thermal Power Plant Limited നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ...

Kerala Blasters vs. East Bengal

Indian Super League MATCH INFO MATCH : Kerala Blasters  V/s East Bengal COMPETITION : Indian Super...

Live stream

(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

About REC Limited റൂറൽ ഇലട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ ആർ ഇ...

+2 സയൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത്യുഗ്രൻ അവസരം

തൃശൂർ വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി 5 ഞായറാഴ്ച്ച ആണ് PETSAT...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ഒഴിവുകൾ 2023

About Hindustan Petroleum ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എച്പിസിഎൽ അഥവാ...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൽ നിരവധി അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ

Apprentice Trainee Vacancies at HP അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ : സ്ഥിരനിയമനം അല്ലാത്ത,...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഐറോനോട്ടിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About HAL 1940 ഡിസംബർ 23 നാണു വിമാന ഭാഗങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ...

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About BEL സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പിറവിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക പോളിസി...

പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരെ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ പേടിഎം ജോലിക്കെടുക്കുന്നു

കമ്പനിയെ കുറിച്ച് PayTM - പേടിഎം എന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ്...

വാട്സാപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒഴിവുകൾ

Data Entry Job ഫാസ്റ്റ് ഈ-സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന മാർക്കറ്റിങ്-ഐടി സ്ഥാപനമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ...

റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Urgent Vacancy in Concord Rides, Kottayam Position: Executive - Sales Job...

എൻജിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഒഴിവ്

അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ന്യൂ ഇൻഫ്ര ഇൻഷ്യേറ്റീവ്...

ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം; ഫെബ്രുവരി 4 വരെ

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി - ടെലിവിഷന്‍ ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി...

ബിടെക്, ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റീസുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ/ പൊതുമേഖലാ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആയിരത്തോളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ...

സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ നിയമിക്കുന്നു; Feb 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരൂവനന്തപുരം നഗരസഭ അമ്മക്കൂട്ടം പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം അർബൻ-1 ശിശു വികസന...

ചാനലിൽ നേരിട്ട് പരിശീലനം, ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം അവസരം

ടെലിവിഷന്‍ ജേണലിസം പഠനം വാര്‍ത്താചാനലില്‍ നേരിട്ട് പരിശീലനം നല്‍കി കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ്ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ...

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി എയര്‍ ഫോഴ്‌സില്‍ എയര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പുരുഷ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്...

ആശാരി, നഴ്സ്, പാരാ മെഡിക്കൽ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് @ മഹാരാജാസ് കോളജ്

ഹെൽപ്പർ ( ആശാരി) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെല്‍പ്പര്‍ (കാര്‍പ്പന്‍റര്‍)...

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ, പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ നിയമനം പിണറായി സി എച്ച് സിയിൽ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യനെ നിയമിക്കാൻ...

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം; ഫെബ് 7 വരെ

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം പെരിന്തല്‍മണ്ണ സഖി വണ്‍സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ്...

മാർഷ്യൽ ആർട്സ് കോഴ്സ്; ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ മാര്‍ഷ്യല്‍ ആര്‍ട്സിന് അപേക്ഷിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എസ്.ആര്‍.സി...

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ്; ഫെബ് 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, ജില്ല പട്ടികജാതി വികസന...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 31 നു

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിൽ ഗ്രാജ്യുവേറ്റ് ട്രെയിനി (ലൈബ്രറി)...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ ഓഫീസ് മുഖേന...

ടെക്‌നിക്കൽ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക ഒഴിവുകൾ; ഫെബ് 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ...

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്; ജനുവരി 27ന് ഹാജരാകണം

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം...

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി...

France vs. England – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

France vs. England – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Argentina vs. Netherlands – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Netherlands – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs Croatia – Quarter Finals Free Live Stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs Croatia – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Ajfan Dates & Nuts hiring for Staff

About AJFAN At Ajfan , we replenish the Dates coming...

കേരള-കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയുക്തി തൊഴിൽ മേളയുടെ തീയതികൾ

നിയുക്തി തൊഴിൽ മേള 2022 കേരള സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയാണ്...