Sunday, July 3, 2022

അർബൻ ഡിസൈനർ, പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ & അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ

Date:

കേരള സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സിഎംഡി), അവരുടെ ഒരു ക്ലയന്റിനു (ഗവ. PSU) വേണ്ടി അർബൻ ഡിസൈനർ/പ്ലാനർ, പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ & അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ.

സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്, ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും വികസന ഏജൻസികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയ്ക്കും ഗവൺമെന്റിനും ഗവേഷണം, കൺസൾട്ടിംഗ്, പരിശീലന പിന്തുണ എന്നിവ നൽകുന്ന ഒരു പ്രമുഖ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്.

കേരള സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സിഎംഡി), അതിന്റെ ഒരു ക്ലയന്റിനു (എ ഗവ. PSU) വേണ്ടി അർബൻ ഡിസൈനർ/പ്ലാനർ, പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ & അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമായ സേവനം നൽകുന്നതിനായി സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് (കമാൻഡ്) ഓഫീസിൽ നിയമിക്കും.  വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതയും പരിചയവും തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പുതുക്കിയ CV, പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തത്), ഒപ്പ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

അർബൻ ഡിസൈനർ / പ്ലാനർ 

യോഗ്യത

  • പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അർബൻ ഡിസൈൻ / പ്ലാനറിൽ ബിരിദാനന്ദര ബിരുദം.

പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ 

യോഗ്യത

  • പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീറിങ്ങിൽ ബിരുദം ഒപ്പം MBA.

അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് 

യോഗ്യത

  • പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും B. Com ബിരുദം.

പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ 

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ.
  • റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികം മാത്രമായിരിക്കും. അപേക്ഷയുടെ/ക്രെഡൻഷ്യലുകളുടെ വിശദമായ സൂക്ഷ്മപരിശോധന അഭിമുഖം/അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് മുമ്പ് നടത്തും. വിശദമായ പരിശോധനയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
  • എഴുത്തുപരീക്ഷ/ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ/ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയ്ക്കായി പരിമിതമായ എണ്ണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രം ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സിഎംഡിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
  • അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഒരു സാധുവായ ഇമെയിൽ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഇമെയിൽ വഴി ആയിരിക്കും അവരോട് ആശയ വിനിമയം നടത്തുക.
  • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പൂരിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപേക്ഷ അയച്ചതിനു ശേഷം അപേക്ഷയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല.
  • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും മാത്രമേ അറിയിപ്പുകൾ അയക്കുകയുള്ളു. മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ വിവരങ്ങൾ/അറിയിപ്പുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ CMD ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല, ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്യോഗാർഥികളെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിക്കും. ഉദ്യോഗാർഥികൾ നൽകിയ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി കണ്ടെത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ, പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റുകൾ പൂരിപ്പിക്കുകയോ പൂരിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർഥിയെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15/06/2022 (05.00 PM)

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

ഒരു കരിയർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഒരു ജോലി എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. പഠനത്തിന് ശേഷം ഏത് ജോലി...

വോയ്‌സ്, വീഡിയോ കോളുകൾക്കായി ഇത്തിസലാത്തിന്റെ സൗജന്യ ആപ്പ്

പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ പണ കൈമാറ്റങ്ങൾ, വാർത്തകൾ, ഗെയിമുകൾ, ഹോം സേവനങ്ങൾ എന്നീ...