Friday, February 3, 2023

സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി- ൽ അവസരങ്ങൾ

Date:

ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിറ്റ്), ചീഫ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ, ജാവ ഡെവലപ്പർ, സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് കേരള സർക്കാർ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇമേജിംഗ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും വേണ്ടി 1988-ൽ കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇമേജിംഗ് ടെക്‌നോളജിയുടെ വികസന കേന്ദ്രം (സി-ഡിറ്റ്). സി-ഡിറ്റിന് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, ഓരോന്നിനും ഒരു കോർ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്, ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ & ട്രെയിനിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ്.  ഐസിടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഹോളോഗ്രാഫി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുരക്ഷാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള വകുപ്പുകൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡറായി C-DIT പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1. പ്രോഗ്രാം മാനേജർ 

യോഗ്യത

 • ബി-ടെക്/എംസിഎ/ എം.എസ് സി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്)

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

 • പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യകതകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി സഹകരിക്കുക.
 • വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നിർവചിക്കുക.
 • ആശയങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ടീമുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക.
 • ഡെവലപ്പർമാർക്കുള്ള പരിശീലനവും സാങ്കേതിക മാർഗനിർദേശവും നൽകുകയും.
 • റിലീസുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

2. ജാവ ഡെവലപ്പർ 

യോഗ്യത

 • ബി-ടെക്/എംസിഎ/ എം.എസ് സി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്).

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

 • പുതിയ ആവശ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും , വികസിപ്പിക്കുകയും , പരീക്ഷിക്കുകയും , നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിശകലനം ചെയ്യുക , പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, ഡീബഗ്ഗിംഗ് എന്നിവ നടത്തുക.

3. സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ 

യോഗ്യത

 • ബി-ടെക്/എംസിഎ/ എം.എസ് സി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്).

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

 • ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഡാറ്റാബേസുകളും 24×7 സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • ലിനക്സ് അധിഷ്ഠിത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഡാറ്റാബേസുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, ക്രമീകരിക്കുകയും, പരിശോധിക്കുകയും , പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ആവർത്തന തന്ത്രങ്ങൾ സുരക്ഷ, ബാക്കപ്പ് എന്നിവ പരിപാലിക്കുക.
 • ഡാറ്റാബേസ് നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുകയും , നടപ്പിലാക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകൻ തെറ്റായ, വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പാടില്ല.

അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • അപേക്ഷകന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾക്ക് സി-ഡിറ്റ്/സിഎംഡി ഉത്തരവാദിയല്ല.
 • അപേക്ഷകർ അപേക്ഷകളുടെ പ്രസക്തമായ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
 • അപൂർണ്ണമായ/തെറ്റായ അപേക്ഷാ ഫോം ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെടും. C-DIT/CMD ഒരു കാരണവശാലും നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അപേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപേക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ, അപേക്ഷകനെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലോ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിലോ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷകർ ഹാജരാക്കിയ യഥാർത്ഥ രേഖകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷകന്റെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്.
 • പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റ് പൂരിപ്പിക്കാനോ പൂരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം C-DIT-ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • അപേക്ഷകർക്ക് സാധുവായ ഒരു വ്യക്തിഗത ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സജീവമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. കാരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ ഐഡി വഴി എഴുത്തുപരീക്ഷ/ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച/ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കോൾ ലെറ്ററുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സിഎംഡി അറിയിപ്പ് അയച്ചേക്കാം. ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിക്കു സാധുവായ വ്യക്തിഗത ഇ-മെയിൽ ഐഡി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗാർഥി പുതിയ ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും സൃഷ്ടിക്കണം.  ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടും മൊബൈൽ നമ്പറും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം.
 • പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം നിയമന കത്തുകളുടെ പകർപ്പ്, ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പേ സ്ലിപ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശമില്ലാത്തവർ നിലവിലെ അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷകന്റെ പേര്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, പദവി, ചുമതലകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കൂടി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം : 13/06/2022

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

National Thermal Power Plant Limited നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ...

Kerala Blasters vs. East Bengal

Indian Super League MATCH INFO MATCH : Kerala Blasters  V/s East Bengal COMPETITION : Indian Super...

Live stream

(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

About REC Limited റൂറൽ ഇലട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ ആർ ഇ...

+2 സയൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത്യുഗ്രൻ അവസരം

തൃശൂർ വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി 5 ഞായറാഴ്ച്ച ആണ് PETSAT...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ഒഴിവുകൾ 2023

About Hindustan Petroleum ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എച്പിസിഎൽ അഥവാ...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൽ നിരവധി അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ

Apprentice Trainee Vacancies at HP അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ : സ്ഥിരനിയമനം അല്ലാത്ത,...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഐറോനോട്ടിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About HAL 1940 ഡിസംബർ 23 നാണു വിമാന ഭാഗങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ...

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About BEL സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പിറവിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക പോളിസി...

പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരെ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ പേടിഎം ജോലിക്കെടുക്കുന്നു

കമ്പനിയെ കുറിച്ച് PayTM - പേടിഎം എന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ്...

വാട്സാപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒഴിവുകൾ

Data Entry Job ഫാസ്റ്റ് ഈ-സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന മാർക്കറ്റിങ്-ഐടി സ്ഥാപനമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ...

റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Urgent Vacancy in Concord Rides, Kottayam Position: Executive - Sales Job...

എൻജിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഒഴിവ്

അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ന്യൂ ഇൻഫ്ര ഇൻഷ്യേറ്റീവ്...

ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം; ഫെബ്രുവരി 4 വരെ

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി - ടെലിവിഷന്‍ ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി...

ബിടെക്, ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റീസുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ/ പൊതുമേഖലാ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആയിരത്തോളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ...

സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ നിയമിക്കുന്നു; Feb 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരൂവനന്തപുരം നഗരസഭ അമ്മക്കൂട്ടം പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം അർബൻ-1 ശിശു വികസന...

ചാനലിൽ നേരിട്ട് പരിശീലനം, ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം അവസരം

ടെലിവിഷന്‍ ജേണലിസം പഠനം വാര്‍ത്താചാനലില്‍ നേരിട്ട് പരിശീലനം നല്‍കി കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ്ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ...

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി എയര്‍ ഫോഴ്‌സില്‍ എയര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പുരുഷ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്...

ആശാരി, നഴ്സ്, പാരാ മെഡിക്കൽ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് @ മഹാരാജാസ് കോളജ്

ഹെൽപ്പർ ( ആശാരി) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെല്‍പ്പര്‍ (കാര്‍പ്പന്‍റര്‍)...

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ, പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ നിയമനം പിണറായി സി എച്ച് സിയിൽ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യനെ നിയമിക്കാൻ...

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം; ഫെബ് 7 വരെ

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം പെരിന്തല്‍മണ്ണ സഖി വണ്‍സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ്...

മാർഷ്യൽ ആർട്സ് കോഴ്സ്; ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ മാര്‍ഷ്യല്‍ ആര്‍ട്സിന് അപേക്ഷിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എസ്.ആര്‍.സി...

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ്; ഫെബ് 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, ജില്ല പട്ടികജാതി വികസന...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 31 നു

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിൽ ഗ്രാജ്യുവേറ്റ് ട്രെയിനി (ലൈബ്രറി)...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ ഓഫീസ് മുഖേന...

ടെക്‌നിക്കൽ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക ഒഴിവുകൾ; ഫെബ് 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ...

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്; ജനുവരി 27ന് ഹാജരാകണം

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം...

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി...

France vs. England – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

France vs. England – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Argentina vs. Netherlands – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Netherlands – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs Croatia – Quarter Finals Free Live Stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs Croatia – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Ajfan Dates & Nuts hiring for Staff

About AJFAN At Ajfan , we replenish the Dates coming...

കേരള-കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയുക്തി തൊഴിൽ മേളയുടെ തീയതികൾ

നിയുക്തി തൊഴിൽ മേള 2022 കേരള സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയാണ്...