Wednesday, June 29, 2022

ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

Date:

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് / സബ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ നിലവിലുള്ള 50 (അന്‍പത്) ഒഴിവുളിലേയ്ക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിശ്ചിതയോഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു മതത്തില്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ KDRB യിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രെജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി സമർപ്പിക്കുക.

തസ്തികയുടെ പേര് – എല്‍.ഡി.ക്ലര്‍ക്ക് / സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ് II

യോഗ്യത

 • എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ശമ്പളം സ്കെയില്‍ –  Rs.19000 – 43600/-

മറ്റ് വിവരങ്ങൾ 

 • ഹിന്ദു മതത്തിലെ സംവരണേതര  സാമുദായങ്ങളില്‍പ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പുറകോട്ടു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്.
 • ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥിയുടെ കുടുംബത്തിൽ  കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെയോ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിലെയോ സഹകരണ മേഖലയിലെയോ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിയ്ക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ധനസഹായമോ, ഗ്രാന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന വിധ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ സ്ഥിരവരുമാനക്കാർ ഉണ്ടാവരുത്. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പാർടൈം / താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.
 • ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ കുടുംബത്തില്‍ ആദായ നികുതി നല്‍കുന്ന  ഒരംഗവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
 • ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരേക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
 • കുടുംബത്തിലെ മാസവരുമാനം 25000 രൂപയിൽ അധികമാവാൻ പാടില്ല.
 • യാതൊരു കാരണവശാലും ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥക്കു വിധേയമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ താത്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന / ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് ഉണ്ടെകിൽ അവർ നിയമന സമയത്ത് പ്രസ്തുത പ്രായ പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവിസിന്റെ അത്ര ദൈർഖ്യത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ യോഗ്യത നേടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സേവന കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു ഓരോ 3 വർഷത്തിനും ഒരു മാർക്ക് എന്ന കണക്കിൽ 5 മാർക്ക് വരെ ഗ്രേസ് മാർക്ക്‌ നൽകുന്നതാണ്.
 • 25.08.2020 ലെ ജി.ഒ.(പി) 19/2020/സാ.നീ.വ.യിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായ 4% പ്രത്യേക സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതാണ്. ഈ വിഭാഗം ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥികൾ  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളള പ്രകാരം Disability Certificate, Physical and functionality Certificate എന്ന കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്‌ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
 • നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം അംഗപരിമിതരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നേട്ടനങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി വയസ്സിളവിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

 • ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥികള്‍ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിലുള്ള “Apply Online” എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയ ശേഷം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ.
 • 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.
 • ഉദ്യോഗാർഥികൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം തിരുത്തുവാനോ, പിൻവലിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല.
 • ഒരിക്കല്‍ അടച്ച ഫീസ് ഒരു കാരണവശാലും മടക്കി നല്‍കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി : 18/06/2022

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

കേരള മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കേരള മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം വർഷ പ്ലസ് ടു...

പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് ഓഫറുകൾ

പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് വീട്ടിലും, യാത്രയിലും, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ വെക്കുമാവുന്ന അത്യാവശ്യം വേണ്ട...

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് / സബ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ നിലവിലുള്ള 50 (അന്‍പത്) ഒഴിവുളിലേയ്ക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിശ്ചിതയോഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു മതത്തില്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ KDRB യിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രെജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി സമർപ്പിക്കുക.

തസ്തികയുടെ പേര് – എല്‍.ഡി.ക്ലര്‍ക്ക് / സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ് II

യോഗ്യത

 • എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ശമ്പളം സ്കെയില്‍ –  Rs.19000 – 43600/-

മറ്റ് വിവരങ്ങൾ 

 • ഹിന്ദു മതത്തിലെ സംവരണേതര  സാമുദായങ്ങളില്‍പ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പുറകോട്ടു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്.
 • ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥിയുടെ കുടുംബത്തിൽ  കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെയോ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിലെയോ സഹകരണ മേഖലയിലെയോ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിയ്ക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ധനസഹായമോ, ഗ്രാന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന വിധ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ സ്ഥിരവരുമാനക്കാർ ഉണ്ടാവരുത്. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പാർടൈം / താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.
 • ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ കുടുംബത്തില്‍ ആദായ നികുതി നല്‍കുന്ന  ഒരംഗവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
 • ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരേക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
 • കുടുംബത്തിലെ മാസവരുമാനം 25000 രൂപയിൽ അധികമാവാൻ പാടില്ല.
 • യാതൊരു കാരണവശാലും ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥക്കു വിധേയമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ താത്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന / ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് ഉണ്ടെകിൽ അവർ നിയമന സമയത്ത് പ്രസ്തുത പ്രായ പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവിസിന്റെ അത്ര ദൈർഖ്യത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ യോഗ്യത നേടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സേവന കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു ഓരോ 3 വർഷത്തിനും ഒരു മാർക്ക് എന്ന കണക്കിൽ 5 മാർക്ക് വരെ ഗ്രേസ് മാർക്ക്‌ നൽകുന്നതാണ്.
 • 25.08.2020 ലെ ജി.ഒ.(പി) 19/2020/സാ.നീ.വ.യിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായ 4% പ്രത്യേക സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതാണ്. ഈ വിഭാഗം ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥികൾ  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളള പ്രകാരം Disability Certificate, Physical and functionality Certificate എന്ന കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്‌ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
 • നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം അംഗപരിമിതരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നേട്ടനങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി വയസ്സിളവിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

 • ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥികള്‍ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിലുള്ള “Apply Online” എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയ ശേഷം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ.
 • 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.
 • ഉദ്യോഗാർഥികൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം തിരുത്തുവാനോ, പിൻവലിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല.
 • ഒരിക്കല്‍ അടച്ച ഫീസ് ഒരു കാരണവശാലും മടക്കി നല്‍കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി : 18/06/2022

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

മറ്റുള്ളവ

കേരള മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കേരള മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം വർഷ പ്ലസ് ടു...

പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് ഓഫറുകൾ

പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് വീട്ടിലും, യാത്രയിലും, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ വെക്കുമാവുന്ന അത്യാവശ്യം വേണ്ട...

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് / സബ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ നിലവിലുള്ള 50 (അന്‍പത്) ഒഴിവുളിലേയ്ക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിശ്ചിതയോഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദു മതത്തില്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ KDRB യിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രെജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി സമർപ്പിക്കുക.

തസ്തികയുടെ പേര് – എല്‍.ഡി.ക്ലര്‍ക്ക് / സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ് II

യോഗ്യത

 • എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ശമ്പളം സ്കെയില്‍ –  Rs.19000 – 43600/-

മറ്റ് വിവരങ്ങൾ 

 • ഹിന്ദു മതത്തിലെ സംവരണേതര  സാമുദായങ്ങളില്‍പ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പുറകോട്ടു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്.
 • ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥിയുടെ കുടുംബത്തിൽ  കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെയോ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിലെയോ സഹകരണ മേഖലയിലെയോ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിയ്ക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ധനസഹായമോ, ഗ്രാന്റാ ലഭിയ്ക്കുന്ന വിധ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ സ്ഥിരവരുമാനക്കാർ ഉണ്ടാവരുത്. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പാർടൈം / താത്കാലിക ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.
 • ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ കുടുംബത്തില്‍ ആദായ നികുതി നല്‍കുന്ന  ഒരംഗവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
 • ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരേക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
 • കുടുംബത്തിലെ മാസവരുമാനം 25000 രൂപയിൽ അധികമാവാൻ പാടില്ല.
 • യാതൊരു കാരണവശാലും ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 50 വയസ്സില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥക്കു വിധേയമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ താത്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന / ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് ഉണ്ടെകിൽ അവർ നിയമന സമയത്ത് പ്രസ്തുത പ്രായ പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവിസിന്റെ അത്ര ദൈർഖ്യത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ യോഗ്യത നേടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സേവന കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു ഓരോ 3 വർഷത്തിനും ഒരു മാർക്ക് എന്ന കണക്കിൽ 5 മാർക്ക് വരെ ഗ്രേസ് മാർക്ക്‌ നൽകുന്നതാണ്.
 • 25.08.2020 ലെ ജി.ഒ.(പി) 19/2020/സാ.നീ.വ.യിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായ 4% പ്രത്യേക സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതാണ്. ഈ വിഭാഗം ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥികൾ  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളള പ്രകാരം Disability Certificate, Physical and functionality Certificate എന്ന കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്‌ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
 • നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം അംഗപരിമിതരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നേട്ടനങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി വയസ്സിളവിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

 • ഉദ്യാഗാര്‍ത്ഥികള്‍ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിലുള്ള “Apply Online” എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയ ശേഷം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ.
 • 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.
 • ഉദ്യോഗാർഥികൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം തിരുത്തുവാനോ, പിൻവലിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല.
 • ഒരിക്കല്‍ അടച്ച ഫീസ് ഒരു കാരണവശാലും മടക്കി നല്‍കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി : 18/06/2022

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

Related stories

കേരള മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കേരള മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം വർഷ പ്ലസ് ടു...

പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് ഓഫറുകൾ

പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് വീട്ടിലും, യാത്രയിലും, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ വെക്കുമാവുന്ന അത്യാവശ്യം വേണ്ട...