Sunday, July 3, 2022

കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Date:

 

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണ രെജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു (kerala ceramics board vacancies).

സ്ഥാപനം : കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ്

തസ്തികയുടെ പേര്: ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ കാഷ്യർ/ ടൈം കീപ്പർ/ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ.

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 11 

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുള്ളതാണ്.

നിയമന രീതി : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

യോഗ്യതകൾ : UGC അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി/ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകൃത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ/ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതി

  • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.keralapsc.gov.in വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തു അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകർ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
  • ലിങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ‘Apply Now’ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. 31.12.2012 ന് ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഉദ്യോഗാർഥി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും തീയതിയും എടുത്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
  • അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. ഉദ്യോഗാർഥി തങ്ങളുടെ പാസ് വേർഡും, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയുടെ അന്തിമ സമർപ്പണത്തിന് മുമ്പ് പ്രൊഫൈലിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷനുമായി കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി അവർ ഉപയോക്തൃ ഐഡി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ മാറ്റാനോ തിരുത്താനോ സാധ്യമല്ല.
  • ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ ‘മൈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ’ എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാവന്നതാണ്. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് സഹിതം എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷനെ അറിയക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയിൽ കൃത്യസമയത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും.
  • യോഗ്യത, പ്രായം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നിവയുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്ത്/ഒഎംആർ/ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ്. നൽകിയിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ സ്ഥിരീകരണം സമർപ്പിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയും പരീക്ഷാ കലണ്ടറിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലുകളിലും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലും അറിയിക്കുന്നതാണ്.
  • ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐഡി പ്രൂഫ് ആയി ആധാർക്കാർഡ് നൽകേണ്ടതാണ്.
  • അപേക്ഷകൾ അയയ്‌ക്കേണ്ട വിലാസം: www.keralapsc.gov.in 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി:- 20.07.2022, ബുധനാഴ്ച

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: Click Here.

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

വോയ്‌സ്, വീഡിയോ കോളുകൾക്കായി ഇത്തിസലാത്തിന്റെ സൗജന്യ ആപ്പ്

പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ പണ കൈമാറ്റങ്ങൾ, വാർത്തകൾ, ഗെയിമുകൾ, ഹോം സേവനങ്ങൾ എന്നീ...

സൗദിയിൽ എക്സിറ്റ് റീ എൻട്രി വിസ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം?

അബ്‌ഷർ അക്കൗണ്ട് വഴിയും ജവാസാത്ത് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ആശ്രിതർക്ക് എക്‌സിറ്റ് റീ...