Saturday, December 10, 2022

FACT – ൽ നഴ്‌സ്, കുക്ക്, എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവുകൾ

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

ദി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ് എന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഡിവിഷനൽ സെൻട്രൽസ് ആണ്  കൂടാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ, കൺസൾട്ടൻസി, ഫാബ്രിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. ദി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ്  FACT യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത കാലാവധി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഭാരത സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ, വളവും രാസവസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് ഫാക്ട് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ദി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആന്റ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ്.

തസ്തികയുടെ പേരും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും

എഞ്ചിനീയർ (ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ)

 • FACT ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം.

നഴ്സ് 

 • 10-ആം ക്ലാസ്സ്‌ പാസും കേരള നഴ്‌സസ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈവ്‌സ് കൗൺസിലിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനോടുകൂടിയ ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈഫറിയിൽ 3 വർഷ ഡിപ്ലോമയും.
 • കാഷ്വാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് / ആശുപത്രിയിലെ ഐസിസി യൂണിറ്റ് / തൊഴിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം / കൂടാതെ ഇലക്ട്രോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം.

കുക്ക്-കം-ബേറർ 

 • 10-ആം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സ് / ഗവണ്മെന്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പാചകം / തുടങ്ങിയ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഫുഡ്‌ പ്രോഡക്ഷനിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.
 • ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാന്റീനിൽ നിന്നോ സമാന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ കുക്ക്        (വെജിറ്റേറിയൻ/വെജിറ്റേറിയൻ) ആയി കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം.

പൊതു നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • കമ്പനിയുടെ നിയമപ്രകാരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1000 രൂപ ഏകീകൃത ശമ്പളമായി നൽകും.  25,000/- ഒരാൾക്ക് മാസം, ഓരോ വർഷവും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 3% വർദ്ധനവ്.  ലീവ്, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്,  ഡ്യൂട്ടി യാത്രയ്ക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് അലവൻസ്, ടിഎ, ഡിഎ എന്നിവ യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകുന്നതായിരിക്കും.
 • SC, ST, OBC (NCL), EWS, PWBD, എക്സ്-സർവീസ്‌മെൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണം സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാധകമായിരിക്കും.
 • EWS ഉദ്യോഗാർഥികൾ EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. OBC-NCL ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 01.05.1987-നോ 30.04.2004നു ഇടയിലോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, പരമാവധി പ്രായപരിധിയിൽ  5 വർഷം വരെ ഇളവ് അനുവദനീയമാണ്. കൂടാതെ ഒബിസി (എൻസിഎൽ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷവും പിഡബ്ല്യുബിഡിക്ക് 10 വർഷവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണം.
 • ഈ വിഞാപനത്തിന്റെ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
 1.  നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 2. ജനന തീയ്യതി ഉള്ള പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 3. ബിരുദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പാസ്) സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും സെമസ്റ്ററിന്റെയും മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റ് തിരിച്ചുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 4. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിഷ്യൻസിയുടെ (COP) സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 5. FACT നൽകുന്ന അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 6. സംവരണം/ ഇളവ് അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജാതി / EWS / വികലാംഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 7. OBC-NCL ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപനം.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിധം 

 • നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ  10.06.2022,  4.00 PM-ന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കുക.
 • പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം  20.06.2022 നു മുമ്പ് അപേക്ഷ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി അറിയാവുന്നതാബു.
 • അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷകൾ, ഒപ്പും ഫോട്ടോയും ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ലാതെ, ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ ഒറിജിനലുകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നൽകേണ്ടതാണ്.

 അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി. 10/06/2022

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

Argentina vs. Netherlands – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Netherlands – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs Croatia – Quarter Finals Free Live Stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs Croatia – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Ajfan Dates & Nuts hiring for Staff

About AJFAN At Ajfan , we replenish the Dates coming...

കേരള-കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയുക്തി തൊഴിൽ മേളയുടെ തീയതികൾ

നിയുക്തി തൊഴിൽ മേള 2022 കേരള സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയാണ്...

Wipro WILP – 2023 for graduates

About Wipro WILP Wipro’s Work Integrated Learning Program (WILP) Work Integrated...

കോഴിക്കോട്ടെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് HiLite ബിസിനസ് മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് എയിംസ്...

തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ കമ്പനിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ വിപണന ശൃംഖലയായ BRD കാർ വേൾഡ്...

പൊതു മധ്യത്തിൽ നെയ്മർ???

32 ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പിലെ ഗ്രൂപ് കളികൾ തീരുന്നതിനു ശേഷം...

Brazil vs. South korea – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. South korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Company based in Ernakulam needs various staff

കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🟩 മിനിമം യോഗ്യത പത്താം...

Lite Drivers Vacancy (50nos) in Saudi

ലൈറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ കൊരിയർ കമ്പനിയിൽ Light ഡ്രൈവിങ് License...

Chemmanur Jewellers Recruitment for staff

ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വലെറിയുടെ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോരൂമുകളിലേക്ക് കഴിവുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ❇️സെയിൽസ്മാൻ...

Argentina vs. Australia – Free live stream – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Australia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Medical Staff Vacancy in Saudi Arabia

VERY URGENT REQUIREMENT FOR A L HAKKAMI HOSPITAL SAUDI ARABIA Date:06/12/2022,...

Cyber College Hiring teaching & non teaching Staff

About Institute The Cyber College was established in 1999 with...

Serbia vs. Switzerland – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. Cameroon – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Portugal vs. South Korea – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Uruguay vs. Ghana – Free Live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Serbia vs. Switzerland – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs. Cameroon – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Uruguay vs. Ghana – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. South Korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

സെയിൽ പാരാമെഡിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAIL) വിവിധ പാരാമെഡിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

പി എസ് സിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

കേരള പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതായി...

അഗ്നിവീർ നേവി എംആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിവീർ എം ആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ...

Driver Jobs in Europe and Gulf Countries

Required Drivers Disclaimer : The jobs in this article is...

Germany vs. Costa Rica – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Germany vs. Costa Rica – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Spain vs. Japan – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Japan – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ 1300ലധികം ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘാതൻ (KVS) ടീച്ചിംഗ്, നോൺ ടീച്ചിംഗ് തസ്തികകളിൽ 13,404...

എസ്ഇസിഎൽ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് (SECL) ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ...