Saturday, February 4, 2023

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് CSIR -യിൽ സ്ഥിര ജോലി

Date:

CSIR- CSMCRI

CSIR – സെൻട്രൽ സാൾട്ട് & മറൈൻ കെമിക്കൽസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ന്യൂഡൽഹിയിലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന് (CSIR) കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ദേശീയ ലബോറട്ടറിയാണ്.  രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരവും പ്രായോഗികവുമായ ഗവേഷണ-വികസന പദ്ധതികളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

CSIR – സെൻട്രൽ സാൾട്ട് & മറൈൻ കെമിക്കൽസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തസ്തികകളിലേക്ക് കഴിവുള്ളവരും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ളവരുമായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (General)

യോഗ്യത

  • 10/+2 അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രാവിണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • മിനിട്ടിൽ 35 വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും 30 വാക്കുകൾ ഹിന്ദിയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

2. ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസും അക്കൗണ്ടും)

യോഗ്യത

  • 10/+2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തതുല്യമായി അക്കൗണ്ടൻസി ഒരു വിഷയമായും യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • കൂടാതെ മിനിട്ടിൽ 35 വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും 30 വാക്കുകൾ ഹിന്ദിയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3. ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റോറുകളും പർച്ചേസും)

യോഗ്യത

  • 10/+2 അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രാവിണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • മിനിട്ടിൽ 35 വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും 30 വാക്കുകൾ ഹിന്ദിയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

4. ജൂനിയർ സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ (SC ക്ക് സംവരണം)

യോഗ്യത

  • 10/+2 അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രാവിണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • മിനിട്ടിൽ 80 വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താൽക്കാലികമാണ്, അതിനാൽ അതിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കാം. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒഴിവുകളുടെ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ പല ഭാങ്ങളും റദ്ദാക്കാനുള്ള അവകാശം CSIR-CSMCRI-യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലകളിൽ/ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയിരിക്കണം.

എല്ലാ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പിന്നീട് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ്ണമായ രേഖകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതാണ്.

നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രേഖ/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലാത്ത ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറോ നോട്ടറിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അതിന്റെ ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ് കോപ്പി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പോസ്‌റ്റുകൾ പ്രാദേശികമാണ്, സാധാരണ പോസ്‌റ്റിംഗ് സ്ഥലം CSIR-CSMCRI-യിലാണ്.  എന്നിരുന്നാലും, നിയമനം ലഭിച്ചവർ ജോലിയുടെ ആവശ്യകതയിൽ സിഎസ്ഐആറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലബോറട്ടറികളിൽ/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

സർക്കാരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ.  വകുപ്പ് / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ / സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ ശരിയായ ചാനൽ വഴി അയയ്ക്കണം (അപേക്ഷയുടെ മുൻകൂർ പകർപ്പ് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് എത്തണം) വ്യക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം-

അവൾ/അവനെതിരെ ഒരു വിജിലൻസ് കേസും നിലനിൽക്കുന്നില്ല.

അപേക്ഷകൻ  അവൾ/ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫർ ലഭിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റെസിപ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കണം.

അപൂർണ്ണമായ അപേക്ഷകളും സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളും ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെടും.  സെർവറിന്റെ തകരാർ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അവസാന തീയതി നീട്ടുന്നതല്ല.  അതിനാൽ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമവും നിർബന്ധിതവുമാണ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണവും സ്വീകരിക്കില്ല.

ഈ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ CSIR-CSMCRI വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ലിങ്ക് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റ് അപേക്ഷാ രീതികളൊന്നും പരിഗണിക്കില്ല.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി : 10/06/2022

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇന്നോവേച്ചർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് – 2023

Innovature Placement Drive ഡിജിറ്റൽ സർവീസുകളും ഏറ്റവും പുതിയ തരാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്...

കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

Coal India Limited കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ സിഐഎൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി...

നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

National Thermal Power Plant Limited നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ...

Kerala Blasters vs. East Bengal

Indian Super League MATCH INFO MATCH : Kerala Blasters  V/s East Bengal COMPETITION : Indian Super...

Live stream

(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

About REC Limited റൂറൽ ഇലട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ ആർ ഇ...

+2 സയൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത്യുഗ്രൻ അവസരം

തൃശൂർ വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി 5 ഞായറാഴ്ച്ച ആണ് PETSAT...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ഒഴിവുകൾ 2023

About Hindustan Petroleum ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എച്പിസിഎൽ അഥവാ...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൽ നിരവധി അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ

Apprentice Trainee Vacancies at HP അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ : സ്ഥിരനിയമനം അല്ലാത്ത,...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഐറോനോട്ടിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About HAL 1940 ഡിസംബർ 23 നാണു വിമാന ഭാഗങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ...

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About BEL സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പിറവിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക പോളിസി...

പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരെ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ പേടിഎം ജോലിക്കെടുക്കുന്നു

കമ്പനിയെ കുറിച്ച് PayTM - പേടിഎം എന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ്...

വാട്സാപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒഴിവുകൾ

Data Entry Job ഫാസ്റ്റ് ഈ-സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന മാർക്കറ്റിങ്-ഐടി സ്ഥാപനമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ...

റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Urgent Vacancy in Concord Rides, Kottayam Position: Executive - Sales Job...

എൻജിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഒഴിവ്

അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ന്യൂ ഇൻഫ്ര ഇൻഷ്യേറ്റീവ്...

ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം; ഫെബ്രുവരി 4 വരെ

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി - ടെലിവിഷന്‍ ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി...

ബിടെക്, ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റീസുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ/ പൊതുമേഖലാ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആയിരത്തോളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ...

സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ നിയമിക്കുന്നു; Feb 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരൂവനന്തപുരം നഗരസഭ അമ്മക്കൂട്ടം പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം അർബൻ-1 ശിശു വികസന...

ചാനലിൽ നേരിട്ട് പരിശീലനം, ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം അവസരം

ടെലിവിഷന്‍ ജേണലിസം പഠനം വാര്‍ത്താചാനലില്‍ നേരിട്ട് പരിശീലനം നല്‍കി കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ്ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ...

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി എയര്‍ ഫോഴ്‌സില്‍ എയര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പുരുഷ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്...

ആശാരി, നഴ്സ്, പാരാ മെഡിക്കൽ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് @ മഹാരാജാസ് കോളജ്

ഹെൽപ്പർ ( ആശാരി) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെല്‍പ്പര്‍ (കാര്‍പ്പന്‍റര്‍)...

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ, പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ നിയമനം പിണറായി സി എച്ച് സിയിൽ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യനെ നിയമിക്കാൻ...

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം; ഫെബ് 7 വരെ

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം പെരിന്തല്‍മണ്ണ സഖി വണ്‍സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ്...

മാർഷ്യൽ ആർട്സ് കോഴ്സ്; ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ മാര്‍ഷ്യല്‍ ആര്‍ട്സിന് അപേക്ഷിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എസ്.ആര്‍.സി...

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ്; ഫെബ് 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, ജില്ല പട്ടികജാതി വികസന...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 31 നു

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിൽ ഗ്രാജ്യുവേറ്റ് ട്രെയിനി (ലൈബ്രറി)...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ ഓഫീസ് മുഖേന...

ടെക്‌നിക്കൽ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക ഒഴിവുകൾ; ഫെബ് 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ...

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്; ജനുവരി 27ന് ഹാജരാകണം

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം...

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി...

France vs. England – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

France vs. England – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Argentina vs. Netherlands – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Netherlands – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs Croatia – Quarter Finals Free Live Stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs Croatia – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...