Wednesday, November 30, 2022

അഗ്നിവീർ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

അഗ്നിവീർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സ്കീമിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ അഗ്നിവീരന്മാരായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാനും താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കണം (agniveer: facts must know). 2022 ജൂലൈ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പോർട്ടലിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇന്ത്യൻ ആർമി വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ പ്രകാരം അഗ്‌നിവീർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടിക്കായി 2022 ജൂലൈ മുതൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും, അഗ്നിവീർ ടെക്‌നിക്കൽ, അഗ്നിവീർ ടെക്‌നിക്കൽ (ഏവിയേഷൻ/അമ്മ്യൂണിഷൻ എക്സാമിനർ), അഗ്നിവീർ ക്ലർക്ക് / സ്റ്റോർ കീപ്പർ ടെക്നിക്കൽ, അഗ്നിവീർ ട്രേഡ്സ്മാൻ പത്താം ക്ലാസ്, അഗ്നിവീർ ട്രേഡ്സ്മാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ പാസുകൾ തുടങ്ങിയ കാറ്റഗറികളിലേക്കാണ് റാലി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അഗ്നിപഥ് രജിസ്ട്രേഷന്:Click Here.

പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

എൻറോൾ ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്കുള്ള സേവന നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും പ്രധാന വശങ്ങൾ ഐഎയിലെ സേവനത്തിനുള്ള അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി വഴി തുടർന്നുള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും.

എൻറോൾമെന്റ്

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആർമി ആക്റ്റ് 1950 പ്രകാരം ഒരു സേവന കാലയളവിലേക്ക് പരിശീലന കാലയളവ് ഉൾപ്പെടെ നാല് (04) വർഷത്തേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടും.

അങ്ങനെ എൻറോൾ ചെയ്ത അഗ്നിവീർ 1950 ലെ ആർമി ആക്‌റ്റിന് വിധേയമായിരിക്കും, കരയിലൂടെയോ കടലിലൂടെയോ ആകാശത്തിലൂടെയോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

സ്കീമിന് കീഴിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത അഗ്നിവീർ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെൻഷനോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്കോ യോഗ്യനല്ല.

സർവീസ്

 • എൻറോൾമെന്റ് തീയതി മുതൽ എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം ആരംഭിക്കും.നിലവിലുള്ള മറ്റേതൊരു റാങ്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി IA-യിൽ അഗ്നിവീർ ഒരു പ്രത്യേക റാങ്ക് രൂപീകരിക്കും.
 • സമയാസമയങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതുപോലെ, സംഘടനാ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എന്തെങ്കിലും ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാൻ അഗ്നിവീർ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.
 • ഈ സ്കീം വഴി എൻറോൾ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് ആനുകാലിക മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കും ശാരീരിക / എഴുത്ത് / ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകൾക്കും വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച പ്രകടനം ആയിരിക്കും. റെഗുലർ കേഡറിൽ എൻറോൾമെന്റിനുള്ള തുടർന്നുള്ള ഓഫറിനായി പരിഗണിക്കുക
 •  ഏത് റെജിമെന്റിലേക്കും/യൂണിറ്റിലേക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കൂടാതെ സംഘടനാ താൽപ്പര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഡിസ്ചാർജ്

 • നാല് വർഷത്തെ സർവീസ് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാ അഗ്നിവീറുകളും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും.
 • നാല് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റ് മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ തേടുന്നതിനായി സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് അഗ്നിവീറിന് ‘സേവാ നിധി’ പാക്കേജ് നൽകും.
 • ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമം, 1923 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും അനധികൃത വ്യക്തിക്കോ സ്രോതസ്സുകൾക്കോ ​​സേവന വേളയിൽ ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അഗ്നിവീറിനെ വിലക്കും.

റെഗുലർ കേഡറിനുള്ള എൻറോൾമെന്റ്

 • സംഘടനാ ആവശ്യകതകളും പ്രഖ്യാപിച്ച നയങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ബാച്ചിലും എൻഗേജ്മെന്റ് കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന അഗ്നിവീരറുകൾക്കായിരിക്കും ഐഎയുടെ റെഗുലർ കേഡറിൽ എൻറോൾമെന്റിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക.
 • അങ്ങനെ റെഗുലർ കേഡറായി എൻറോൾ ചെയ്ത അഗ്നിവീർ 15 വർഷത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഇടപഴകൽ കാലയളവിലേക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ സേവന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. അഗ്നിവീറിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ IA-യുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിയായിരിക്കും.
 • ഈ സ്‌കീം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ സൈനികരുടെ റഗുലർ എൻറോൾമെന്റ് മെഡിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലെ ടെക്‌നിക്കൽ കേഡറുകൾ ഒഴികെയുള്ള അഗ്നിവീരനായി എൻഗേജ്മെന്റ് പീരിയഡ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.

സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സ്ക്രീനിംഗ് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും:

കാറ്റഗറി & എഡ്യൂക്കേഷൻ

അഗ്നിവീർ
 •  (പൊതു ചുമതല) (എല്ലാ ആയുധങ്ങളും)
 •  ഓരോ വിഷയത്തിലും 33% ഒപ്പം മൊത്തത്തിൽ 45% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ്/മെട്രിക്.
അഗ്നിവീർ (ടെക്)
 • സയൻസിൽ 10+2/ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സ്. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‌സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, 50 % മൊത്തത്തിൽ മാർക്ക്, കൂടാതെ ഓരോ വിഷയത്തിനും 40% മാർക്കും.
അഗ്നിവീർ ടെക് (Avn & Amn എക്സാമിനർ)
 • സയൻസിൽ 10+2/ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സ്. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‌സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, 50 % മൊത്തത്തിൽ മാർക്ക്, കൂടാതെ ഓരോ വിഷയത്തിനും 40% മാർക്കും.
 • 10+2 / NIOS-ലെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സംസ്ഥാന Edn Bd അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ Edn Bd ടോക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സ്. NSQF ലെവൽ 4 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിലുള്ള ആവശ്യമായ മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ITI കോഴ്സ്.

 

അഗ്നിവീർ ക്ലർക്ക് / സ്റ്റോർ കീപ്പർ ടെക്നിക്കൽ (എല്ലാ ആയുധങ്ങളും)
 • 10+2 / ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സ് (ആർട്സ്,കൊമേഴ്‌സ്, സയൻസ്) മൊത്തം 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ കൂടാതെ ഓരോ വിഷയത്തിലും കുറഞ്ഞത് 50%.
 • Cl XII-ൽ ഇംഗ്ലീഷിലും കണക്ക്/അക്കൗണ്ട്‌സ്/ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിലും 50% നേടിയിരിക്കണം.
അഗ്നിവീർ ട്രേഡ്സ്മാൻ (എല്ലാ ആയുധങ്ങളും)
 • 10-ആം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സ്
 • ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും 33% മാർക്ക് ആവശ്യം.
അഗ്നിവീർ ട്രേഡ്സ്മാൻ (എല്ലാ ആയുധങ്ങളും) 8-ആം ക്ലാസ് പാസ്സ്
 • 8-ആം ക്ലാസ്സ്‌ പാസ്സ്
 • ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും 33% മാർക്ക് ആവശ്യം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ARO-യെ ബന്ധപ്പെടുക.


വിജ്ഞാപനത്തിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റത്തിന് വിധേയമായതിനാൽ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി മാത്രമായി അവയെ പരിഗണിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റിക്രൂട്ടിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം:Click Here.

agniveer: facts must know

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

Argentina vs. Poland

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Argentina vs. Poland

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Mexico vs. Saudi Arabia

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Mexico vs. Saudi Arabia

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

സെയിലിൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (SAIL) മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്...

ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രോഗ്രാമർ

കേരള ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ,...

സി-ഡിറ്റിൽ ഓൺലൈൻ ജോലി

സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി (C-DIT)...

നേവി അഗ്നിവീർ; 1400 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിപഥ് സ്കീം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ 1400 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള നിയമനം...

എസ് എസ് സി കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ്...

ടൂറിസം എക്കോ ലോഡ്ജിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്കോ ലോഡ്ജ് പദ്ധതിയിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

റെയിൽവേയിൽ 2500ലധികം ഒഴിവുകൾ

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (WCR) 2521 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

സിപിആർഐയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ

സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CPRI) 65 വേക്കൻസികളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള...

Brazil Fans Photo Frame – Free

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Vacancies at VISA

Visa Inc. is an American multinational financial services corporation...

Watch for free : Brazil VS Serbia Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Brazil VS Serbia Live

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Watch for free : Portugal VS Ghana Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Portugal vs Ghana live

 ഫാൻസിനായി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ Portugal Fans Photo Frame...

Watch for free : Uruguay vs South Korea live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Uruguay vs South Korea live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

Watch For Free : Switzerland vs Cameroon live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Switzerland vs Cameroon live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

ഒഎൻജിസിയിൽ അപ്രന്റീസ് നിയമനം

ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ONGC) 64 അപ്രന്റീസ്...

കാലിക്കറ്റ് എൻഐടിയിൽ അറ്റൻഡന്റ്

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് NIT Calicut അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക്...

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിൽ ഒഴിവുകൾ

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് സ്കീമിനു...

Sales officer at HDB

HDB Financial Services, a subsidiary company of HDFC Bank,...

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് (ITBP) കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ...

നാൽകോയിൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ

നാഷണൽ അലൂമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (NALCO) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ...

എസ്ബിഐയിൽ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ നിയമനം

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) വിവിധ മാനേജർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

FIFA World Cup Live Streaming

About FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football...

FIFA World Cup Free Live Streaming

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ നിയമനം

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി ഒഴിവുകൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ...

റെയിൽവേയിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ഒഴിവുകൾ

സെന്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (CRIS) ജൂനിയർ എൻജിനീയർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള...

Opportunities at ESAF

ESAF Small Finance Bank (formerly known as ESAF Microfinance...

ഹാൻഡ്‌ലൂം കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്

കേരള പി എസ് സി കേരള ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ്...

കാൺപൂർ ഐഐടിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂർ (IIT കാൺപൂർ) ഗ്രാജുവേറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള...

ടി എം സി യിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ (TMC) മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡേറ്റാ എൻട്രി...

Vacancies at Infosys

Infosys Limited is an Indian multinational information technology company...

Big Wings Group Vacancies

ബിഗ് വിങ്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു 200 ഓളം ഒഴിവുകൾ യുവതി...

സ്പെഷ്യൽ ലേഖനം – 2022 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആമുഖം നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കാൽപന്തുകളിയുടെ മാസ്മരിക ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ലോകകപ്പിലും...

2022 Qatar Football FIFA world cup timings in India

Group stages All the timings are given in Indian time...

ലൈൻമാൻ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ലൈൻമാൻ വേക്കൻസികളിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി നിയമനം നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ ഐടി പ്രൊഫഷണൽ

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം (Indian...

കെഎസ്ഇബിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ (KSEB) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ...

Job Vacancies at Muthoot Fincorp

Muthoot Microfin Limited (MML) is a part of the...

FUGRO Vacancies in Canada for Engineers

Fugro is the world’s leading Geo-data specialist, collecting and...

AM Honda Kerala Vacancies

ഹോണ്ടയിൽ വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ AM Honda is an authorized Honda 2...

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി തൊഴിൽമേള

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി മെഗാ ജോബ് ഫയർ 2022 നവംബർ 26ന്...

ആർസിസിയിൽ പുതിയ നിയമനം

റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ (RCC) ഫീൽഡ് വർക്കർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റഡി...

Opportunities at Intel

Intel Corporation is an American multinational corporation and technology...